2-1- مقدمه:
براساس تحقیق که در دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی توسط خانم سهیلا حلالی کندری در مورد مشارکت اجتماعی زنان در سال 1379 انجام گرقته شده است. جامعه انسانی فراهم شده از انسانهاست و زن نیمی از پیکره ی جامعه انسانی را تشکیل می دهد یا اینکه موضوع مشارکت زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما با نگاه همه جانبه و دقیق مورد پژوهش قرار دارد در این پژوهش ما به نتایج اساسی ذیل دست یافتیم:
1- قبل مشارکت همه جانبه ی زنان را تأیید می کند.
2-قرآن و حدیث همواره زن و مرد را دارای هویت واحدی می شمارد که هر دو به یکسان قابلیت استعمال و رشد دارد.
3-زنان از دو جنبه انسانی و مؤنث بودن برخوردارند.
تحقیق دیگری با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در اجتماع و خانواده توسط خانواده توسط خانم لیلا عظیمی پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز صورت گرفته است هدف از این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر موانع مشارکت زنان می باشد نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین شاخص های پایگاه اقتصادی، درآمد و میزان استفاده از وسایل ارتباطی جمعی و جهت گیری اساسی رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین مشاهده شد که بین شاخص های پایگاه اجتماعی (شغل، تحصیلات، گسترده شبکه ارتباطی و سنت گرایی). جهت گیری ارزش پایانه بجزء گسترده شبکه ارتباطی، رابطه وجود دارد اسنادی که امروزه ملاک و مبنای بسیاری از محاسبات بین المللی و الگوی تضمین بشر در مورد مشارکت زنان است عبارتند از ملل متحد 1945، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در 1979، کنفرانس جهانی شدن 1995 پکن و کنفرانس پکن است بایستی در نظر داشت که هدف از مشارکت اجتماعی زنان ارتقاء یا اشتراک تفکر سازنده زن در اجتماع است فرآیندی که در جامعه، نسبتاً کم رنگ و اشاعه آن نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی، توجه به موانع و محدودیت ها در جهت حل آنها به منظور به صحنه کشاندن نیمی از پیکره ی انسانی است، بی شک برنامه ریزی جنبشی با هدف تساوی فرصت ها و ایجاد امکانات برابر کنترل صنایع و بهره گیری از آنها برای زنانی و نیز حذف سیاست برنامه ها و اقداماتی که به تبعیض نهادی علیه زنان منجر می شود و اتخاذ تدابیری که به بهبود زندگی فرد فرد زنان مستقیم و غیر مستقیم منتهی می گردد، می تواند مشارکت کامل زنان را در امور توسعه به دنبال داشته باشد.
« تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی در شهرستان زابل (استان سیستان و بلوچستان)»
نقش اشتغال درپویایی زندگی انسان انکاناپذیر است و میتوان آنرا کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود در جهت این پویایی بی تردید زنان نیمی از جمعیت تأثیر مستقیمی در توسعه خانواده و جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از توزیع عادلانه ی درآمد سرانه، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی اقتصادی فرهنگی، سیاسی مردان و زنان می باشد. در هر جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد رفاه اجتماعی و خانوادگی نیز بیشتر خواهد بود زیرا مشارکت زنان در بازار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید ، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می باشد برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال بصورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود و این خود علل فقر است پس باید برای از بین بردن فقر بیکاری و نابرابری هر دو بخش را مدنظر قرار داد.
2-2- مفهوم مشارکت

مشارکت (Perticpatioh) به معنی بکار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است مشارکت عملی جمعی، آگاهانه داوطلبانه است که در بردارنده دخالت شهروندان در امور عمومی و در سطوح مشارکت عملی جمعی، آگاهانه و داوطلبانه است که در بردارنده دخالت شهروندان در امور عمومی و در سطوح مختلف تصمیم گیری های اداری و سیاسی و انداختن رأی به صندوق تا مساعدت مستقیم به ارضای نیازهای اجتماعی و همچنین دخالت مردم در کارکرد سازمان هایی است که حیات کاریشان به آن بستگی دارد علاوه براین مفهوم مشارکت درگیری مردم در سازمان های مذهبی و غیر مذهبی، انجمن ها و جنبش هایی از همه نوع که حیات اجتماعی را مورد تأثیر قرار می دهند اما مستقیماً به توزیع قدرت مربوط نمی شوند و جنبش هایی که زندگی خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهند ولی بطور مستقیم به اهداف اقتصادی مرتبط نیستند را در بر می گیرند.
بنیادی ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف مشارکت هم فکری، هم کاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی است مشارکت فرآگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست می یابند و دگرگونی را خود پدید می آورند.(داودکریمی)
2-3- انواع مشارکت:
مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانی و فردی و خانوادگی
2-3-1- مشارکت اجتماعی:
در واقع مشارکت اقتصادی بر تأثیر گذاری بر شیوه و پویش تولید روابط حاکم براین پویش و وسایل مادی تولید برای رفع نیازهای مادی و افزایش تولید متمرکز است که در قالب مداخله و درگیر شدن افراد در نظام تصمیم گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه اقتصادی نمود پیدا می کند( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-3-2- مشارکت سیاسی:
در گیر شدن فرد در سطح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است تعریف ناظر بر مشارکت سیاسی، بر نقش مشارکت در سلطه مراتب قدرت تأکید دارد( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-3-3- مشارکت اجتماعی
به نظر می رسد حق برخورداری از حقوق اجتماعی مساوی و برابری با مردان از اساسی ترین مسائل و دغدغه های مطرح برای جامعه زنان می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی مقصور می دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و در جایی دیگر تصریح می نماید:
همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی. اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند قید «رعایت موازین اسلامی» در اصل فوق اشاره به لزوم پذیرش تفاوتهایی میان حقوق زن و مردم دارد که در فقه اسلامی مطرح گریده است مشارع مقدس در مقام وضع حقوق و تکالیف زن را « زن» و مرد را «مرد» نگریسته است. با چنین رویکردی زن و مرد در کلیت حقوق با یکدیگر برابرند و هیچ گونه تبعیضی میان آنان وجود ندارد و مشاهده پاره ای از تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان ناشی از تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد بوده که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف بر جای می گذارد و اتفاقاً نادیده انگاشتن این تفاوت ها ظلمی آشکار به هر دو جنس به ویژه زنان می باشد. یکی از حقوق اجتماعی که زنان در هر جامعه می توانند داشته باشند حق برخورداری از شغل مطلوب می باشد. دستیابی به فرصتهای شغلی برای مرد و زن به طور یکسان وجود دارد زیرا «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل ایجاد نماید مشارکت اجتماعی دلالت بر گستردگی روابط بین گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه باشگاه ها اتحادیه ها و گروه هایی دارد که معمولاً خصلتی محلی و غیر دولتی دارند.( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-3-4- مشارکت فرهنگی:
در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می کنند تقویت هنر مردمی با تسهیل و تعادل فرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در جوامع چند قومی از عرصه های مهم مشارکت فرهنگی می باشد( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-3-5-مشارکت روانی
در این نوع مشارکت مورد تأکید روانشناسان اجتماعی است و دلالت بر نوعی درگیری ذهنی و عاطفی دارد که زمینه ساز ابتکارات جمعی است مشارکت روانی در قالب ایجاد تغییر و دگرگونی در ذهنیت ها و شکستن عقاید و قالب نامناسب در شرکت در عمل جمعی مشترک گرایش و آمادگی روانی لازم را برای کنش جمعی فراهم می نماید( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-4- نقش زن در زندگی:
زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گرانبهایی مجهّز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. یکی از این سرمایه های درونی عاطفه است که در طول تاریخ و در تمامی اجتماعات نمودهای بسیار شکوهمندی داشته است. این میل درونی اگر چه همه انسان ها کم و بیش وجود دارد اما بهره زن از این عطیه الهی بیشتر است. این میل مقدس از یک سو زنان را برای همه نوع فداکاری، جهت زندگی و همسرش آماده می کند و همچون شمع فروزانی محفل خانواده را روشن می سازد؛ از سویی دیگر، زحمات طاقت فرسای پرورش نسلی را بر عهده دارد. به بیان دیگر: جامعه سالم نیازمند داشتن خانواده های سالم است و سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و شمع فروزان محفل خانواده زن است. آنان هستند که با آکنده ساختن کانون خانواده از انس و صفا و الفت می توانند فضای فکری، فرهنگی، دینی و گفتگو های سیاسی و اجتماعی را نورانی کنند و عملاً درس مهر و صفا و از خود گذشتگی را از طریق فرزندان و همسران خویش به آیندگان بیاموزند.
چنانکه در تنظیم صحیح اقتصاد خانواده می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد و با تدبیر و برنامه ریزی عاقلانه مرد را در تأمین هزینه و مخارج زندگی یاری رساند و به این وسیله الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-5- نقش زن در جامعه:
اگر زن از ایفای نقش اجتماعی محروم شود، از رشد اجتماعی او کاسته می شود و جامعه ای که زنان آن از رشد فکری واجتماعی محروم باشند. مسلّماً جامعه رشد یافته ای نخواهد بود، زیرا جامعه از آحاد انسان هایی تشکیل می شود که با تربیت ها و فرهنگ های متفاوتی از خانواده ها شکل می گیرند و وارد اجتماع می گردند.
اینان در تعامل با هم، آداب و سنت ها و نظام ها و قانون های خاصی را به وجود می آورند. که دراثر پیوند با یکدیگر، ماهیت اجتماعی پیدا می کنند.
بنابراین سعادت و سلامت هر جامعه در خانواده ها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملّی و فرهنگی و اجتماعی در درجه اوّل به عهدهخانواده ها به خصوص مادر است. پس می توان نتیجه گرفت که جامعه سالم نیازمند مادران سالم است و جامعه فرهنگی، دینی و ارزشی، جامعه ای است که مادران آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی، دینی و ارزشی برخوردار باشند( اداره مطالعات زنان و خانواده 1387: 18).
2-6- تداوم مسئولیت در بستر اجتماع:
روح کودک همانند جسمش به شدت در معرض تغییر و تحول است. اگر آموزش و تربیت کودک هماهنگ و متناسب با روح وی تداوم نیابد، رشد دینی و فرهنگی و اجتماعی اش دچار اختلال می گردد و زنان بهترین گزینه هستند که می توانند از عهده تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بر آیند. چنان که رعایت مصالح اخلاقی و اجتماعی و حفظ بنیان اصیل خانواده و رفاه حال بانوان اقتضا می کند که مشاغلی همانند طبابت بیماری های خاص زنان و تعلیم و تدریس آن در دانشگاه ها در اعضای زنان باشد.
2-7- نقش زنان در جنبش مشروطیت :
 زنان از این مرحله در جنبش مشروطیت نقش دارند .  زنان در لحظه لحظه ی این حرکت مهم سیاسی اجتماعی حضوری چشمگیری داشتند.هنگامی که مخالفت بادولت آغاز شد و مردم در مسجد شاه طهران بارها و بارها بست نشستند ، زنان نیز عهده دار مسئولیتهای مهمی بودند.آنان ضمن همراهی با مردان در آوردند علما بهمسجد برای سخنرانی، مسئولیت حفظ جان علما را هم بر عهده داشتند.  
 (یکی از زنان به نام زن حیدر خان تبریزی و گروهش وظیفه داشتند در موقع شلوغی با چماقهایی که در زیر چادر خود پنهان کرده بودند از جان علما محافظت کنند) در مهاجرت صغری هم همراه با سید محمد طباطبایی و سید عبدا… بهبهانی زنان نیز حضور داشتند. همان طور که میدانیم عین الدوله سعی می کرد مظفر الدین شاه را در بی خبری قرار دهد در چنین شرایطی زنان برای آگاه کردن شاه از وضع موجود پیش قدم میشوند و هنگامی که شاه برای دیدار امیر بهادر به منزل وی میرفت، فرصت را غنیمت شمرده و گرد کالسکه ی او را میگیرند و فریاد میزنند:” ما آقایان وپیشوایان دین را می خواهیم، عقد ما را آقایان بسته اند… ای پادشاه اسلام اگرروس و انگلیس با تو طرف شوند ،شصت کرور ملت ایران، به حکم این آقایان جهاد می کنند.” 
حتی در جریان آزاد کردن شیخ محمد واعظ از عاملان فعال مهاجرت صغری زنان نقش زیادی را ایفا کردند به طوری که ما شاهد درگیری آنها با سربازان هستیم .در مورد تحصن در سفارت انگلیس هم زنان تصمیم به مشارکت گرفتند-اما هنوز نگرانی از تماس نزدیک با اجانب نامسلمان مانع ا ز تحقق خواست آنان می شد.با این حال زنان ناامید نشدند.در همین جریان تحصن در سفارت انگلیس زنی یک دسته اسکناس به حاجی محمد تقی نامی می دهد و میگوید: این پول را خرج متحصنین کنید . سرانجام مشروطه خواهان پیروز شدند اما…اما ازآنجا که اکثرا” اندیشه ی مرد ایرانی بسته بوده واستبداد ومرد سالاری در جزء جزء بدنه ی این جامعه ریشه دوانده است،متأسفانه با تشکیل مجلس ،زنان نه حق انتخاب داشتند ونه حق انتخاب کردن…..
“درواقع در ردیف اطفال واتباع بیگانه به حساب آمدند.” ۳ واین جز استبداد مطلقه و استقرار نظام مرد سالار هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد. در جریان تضعیف مشروطه توسط محمد علی شاه،اتحادیه ی غیبی نسوان از متمم قانون اساسی دفاعکرد.محمد علی شاه افراد زیادی را جهت ضربه زدن به مشروطه تحریک می کرد.دراین دوره شاهد حمله ،قتل وغارت زیادی هستیم.د راین برهه ی زمانی نیز زنان ازهیچ گونه کمک جانی ومالی دریغ نکردندواین مطلب مؤید ایثارو شعورفوق العاده ی زن ایرانی است. اوج مخالفت محمد علی شاه به توپ بستن مجلس بود. دراین حادثه وقتل عام مشروطه خواهان ،تنها زنان جرات یافتند پیکر جوانان مجاهد را از زمین بردارندوبعد از استیلای مجدد مستبدین،منزل عمه ی میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل محل استقرار مشروطه خواهان بود. 
ولی با همه ی این فداکاریها،باز هم شاهد تضییع حقوق زنان در جامعه هستیم،زیرا مانند سال ۱۳۲۴ ه.ق.درنظام نامهی انتخاباتی که در تاریخ ۱۲ذیقعده ی ۱۳۲۹ به تصویب مجلس رسید باز به صراحت زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن محروم شدند.
 کشاورزی و دامپروری در اقتصاد ایران حائز اهمیت است. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بخش کشاورزی ۸/۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) را تشکیل داده و ۱/۲۶ درصد از جمعیت فعال کشور در این بخش به تولید اشتغال داشته‏اند. بخش زیادی از صادرات کشور، محصولهای کشاورزی و روستایی است. زنان روستایی نیمی از جمعیت روستایی کشور هستند و در تمامی فعالیتهای تولیدی دوشادوش مردان به تولید و سازندگی اشتغال دارند. این نوشته با ارائه آمار، سعی در تبیین نقش این تولیدکنندگان خستگی‏ناپذیردارد.
 2-8- زنان و توسعه کشاورزی
زنان روستایی بیشتر فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی را انجام می‏دهند. طبق آمار موجود حدود ۵/۶ میلیون نفر از زنان روستایی به طور مستقیم در کاشت، داشت و برداشت محصولهای‏کشاورزی حضور فعال دارند. علاوه بر این، دختران روستا از کودکی به فعالیت کشاورزی و دامپروری مشغول می‏شوند.
 تهیه غذا و نگهداری غلات و حبوبات در روستاهای کشور توسط زنان صورت می‏گیرد. زنان روستایی همانند مردان در پرورش دام و طیور نقش مهمی دارند. در مناطق شمال کشور پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل هم بر عهده زنان است. حتی در بازارهای محلی، زنان محصولهای تولیدی خود را برای تأمین درآمد خانواده به فروش می‏رسانند. آنان در واقع بازاررسانی و بازاریابی محصولهای کشاورزی را به نحو مطلوبی اجرا می‏کنند. زنان روستایی در تصمیم‏گیری کشت محصولهای زراعی هم نقش دارند اما تصمیم‏گیری نهایی با مردان است. زنان مسن در خانواده‏های روستایی اهرم اصلی تصمیم‏گیری در خانه و مزرعه هستند.
هر چند مطابق قانون مدنی کشور، زن و مرد باید حقوق یکسانی در خصوص مالکیت زمین، دام و فرصتهای شغلی داشته باشند اما وضعیت مالکیت زنان به طور کامل روشن نشده است! بویژه در روستاها، مالکیت زنان هنوز ناشناخته است.در کشورهای دیگر مالکیت زراعی هم بر عهده زنان است. در آفریقا اشتغال زنان به کشاورزی ۸۰ درصد، در آمریکای لاتین ۴۰ درصد و در آسیا حدود ۷۲ درصد است که هر زنی می‏تواند مالک هر قطعه زمینی شود اما در ایران نوعا حتی سهم مشخصی از درآمدهای تولیدی ندارند!
بنابر گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) در برخی از کشورها به ویژه آفریقا زنان دو برابر مردان به فعالیتهای کشاورزی اشتغال دارند. به عنوان مثال در تانزانیا، سالانه مردان ۱۸۰۰ ساعت و زنان حداقل ۲۶۰۰ ساعت به کشاورزی می‏پردازند.
در کشور ما، توسعه کشاورزی بدون حضور زنان روستایی معنی ندارد و اینان همواره پیشروان توسعه کشاورزی هستند و علاوه بر خانه‏داری، سخت‏ترین فعالیتهای تولیدی و کشاورزی را شبانه‏روزی انجام می‏دهند. حدود ۸۵ درصد فعالیتهای دامداری و صنایع لبنی در روستاها توسط زنان اجرا می‏شود و آنان در برخی تولیدات کشاورزی و باغی ۱۰۰ درصد حضور فعال دارند. برنامه‏ریزان و سیاستگذاران کشور باید به نقش این گمنامان صحنه‏های تولید بیشتر توجه کنند و به حقوق و سهم آنان رسیدگی شود تا در فرآیند توسعه روستایی و توسعه اقتصادی کشور حضوری فعالتر داشته باشند و مشارکت آنان تضمینی برای تحول در تولید بخش کشاورزی باشد ( رستگار خالد امیر، 1343 ص 31).
2-9- جایگاه و پایگاه زن در توسعه :
جامعه انسانی از دو جنس زن و مرد تشکیل شده است . زنان نیمی از جمعیت انسانی جامعه راتشکیل می دهند . اگر نقش و جایگاه انسانی را بعنوان اساس و محور توسعه پذیرفته باشیم ، منطقاً باید نقش وجایگاه زن را نیز بعنوان نیمی از جمعیت انسانی جوامع در توسعه پذیرا باشیم .
اما امروزه یکی از مباحث توسعه نفی نابرابری جنسی و نفی تبعیض میان زن و مرد است . امروزه جایگاه زن درمبحث توسعه بعنوان بحثی اساسی مطرح شده و بحث آموزش زنان و دختران بعنوان مادرانی که اولین عاملین انتقال ارزشها ، هنجارها ، فرهنگ ،‌آداب و رسوم و سنتها مطرح می شود و از اهمیت فراوانی برخوردار شده است .
اما آنچه مسلم است این است که امروزه زنان در برخی موارد به گونه ای به حوزه‌ی زندگی خصوصی یعنی خانواده رانده شده و از دخالت در سیاست و نقشهای اجتماعی محروم شده اند. اگر چه زنان توانستند در غرب حق رای را بدست بیاوند اما این حق رأی منجر به شهروند سیاسی شدن کامل آنها و پذیرش آنها در مشارکت سیاسی نشد( رستگار خالد امیر، 1343 ص 31). .
البته در برخی موارد کوششهای جنبشهای فمنیستی بی نتیجه نبوده است و در تغییر نگرشها و اصلاح بینش‌ها نسبت به مشارکت زن تاثیر زیادی داشته است اما هنوز زنان از جایگاه لازم در مشارکت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی برخوردار نشده اند ودربرخی جوامع به‌گونه ای مورد طرد نهادهای سیاسی رسمی واقع شده اند و مشارکت آنان هنوز در بسیاری از جوامع مورد پذیرش واقع نشده است .
2-10- راهکارهایی در بهره گیری از مشارکت اجتماعی زنان :
برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره گیری از حضور فعال آنان در عرصه های مختلف باید خانواده ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی به نیازها و خواسته های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند .
 این امر حاصل نمی شود مگر در سایه شناخت و تحلیل و بررسی ماهیت مناسبات زن و مرد در خانواده‌ها و دستیابی به عناصر تاثیرگذار بر آنها و ارائه راهکارهایی جهت تبدیل این عناصر .
برای این منظور ابتدا باید زنان را از موقعیت اجتماعی و منافع خود آگاه ساخت و آموزشهای لازم را به منظور کسب مهارتها و توانمند سازی آنان انجام داد چرا که زنان همواره بدلیل آن که مهارتها و تخصصهای لازم را برای تصدی مسئولیتها ندارند به کنار رانده شده اند . حال آنکه نگرش سنتی حاکم بر جوامع در مورد زن ، اساساً هیچ زمینه ای را برای متخصص شدن و توانمندی سازی زنان بوجود نیاورده است .
همچنین می بایست در کنار تاکید بر حضور زنان در نهادهای نمایندگی سیاسی ، بر کسب کامل حقوق شهروندی آنها نیز تاکید کرد .
حقوق  شهروندان براساس تعریف سال ۱۹۵۰ مارشال بر سه گروه از حقوقی که حکومت به افراد اعطا کرده متمرکز است . یعنی حقوق مدنی ، سیاسی و اجتماعی . حقوق مدنی عبارت است از : حقوق لازم برای آزادی فردی ـ آزادی شخصی ، آزادی بیان و اندیشه و دین ، حق دخل و تصرف در اموال خود و عقد قراردادهای قانونی و حقوق قضایی( رستگار خالد امیر، 1343 ص 31)..
حقوق سیاسی شامل حقوق انتخاب و مشارکت در هیئت‌های برخوردار از قدرت سیاسی می شود و حقوق اجتماعی شامل یک طیف کامل از حق رفاه وامنیت اقتصادی گرفته تا حق سهم‌ بری کامل از میراث اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی متمدنانه مطابق با معیارهای رایج در جامعه است .
دستیابی به امور فوق می تواند ما را در رشد و شکوفایی تمامی افراد جامعه ، تشکیل خانواده‌ی مشارکتی بر اساس مناسبات صحیح بین اعضای آن و در نهایت ایجاد جامعه مدنی یاری نماید و زمینه های دستیابی به توسعه موزون را فراهم آورد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کشاورزی و دامپروری در اقتصاد ایران حائز اهمیت است. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بخش کشاورزی ۸/۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) را تشکیل داده و ۱/۲۶ درصد از جمعیت فعال کشور در این بخش به تولید اشتغال داشته‏اند. بخش زیادی از صادرات کشور، محصولهای کشاورزی و روستایی است. زنان روستایی نیمی از جمعیت روستایی کشور هستند و در تمامی فعالیتهای تولیدی دوشادوش مردان به تولید و سازندگی اشتغال دارند. این نوشته با ارائه آمار، سعی در تبیین نقش این تولیدکنندگان خستگی‏ناپذیردارد.
2-11- حقوق فردی و خانوادگی
ضمن توجه به حقوق اجتماعی مشترک زن و مرد با توجه به ویژگی های زنان و با درک موقعیت های زن بودن همسری، مادری و در مواقعی، آسیب پذیری ایشان، حقوق خاصی را در نظر گرفته است. لذا در نگاهی نسبتاً جامع دولت به انجام اقدامات ذیل می باشد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سر پرست
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ و کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5- اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
در واقع مشارکت خانوادگی درگیر شدن افراد در فعالیت ها ی خانوادگی که در خانواده و بر طبق اصول و مبنای خانواده شکل می گیرد و ناظر خود افراد خانواده در این نوع مشارکت هستند و شرکت از جمله فعالیت های آنان با همکاری و همیاری یکدیگر انجام می شود( اداره مطالعات زنان و خانواده: 1387:17).
2-12- منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران به الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و یا تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تعیین نظام حقوق آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی، خانوادگی تدوین گردید است نکاتی در خصوص منشور ص 75 (مطالعات زنان و خانواده).
در این منشور حق به معنای توانایی امتیاز و مصونیت است و مسئولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران برعهده دارد.
2- در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می شوند آن تکلیف به صورت حقوق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسئولیت های دیگران نسبت به زنان خودداری شده است.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- سعی شده است کلیه حقوق و مسئولیت های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان و یا ویژه زنان ذکر شود. ساختار منشور حقوق خانوادگی حقوق اجتماعی ( که حقوق اجتماعی برحسب موضوع به حق سلامت، حقق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، فضایی دسته بندی شده است).
2-13- اهمیت زن در اسلام
قبل از اسلام در شبه جزیره عربستان برای زن حقوق اجتماعی قایل نبودند و زن را به عنوان یک شیء قلمداد می کردند او ارث نمی برد و به عنوان ارث به پسر بزرگ پدرش می رسید. آنان دختران خود را زنده به گور می کردند. در سوره تکویر در خصوص دختران سئوال شده است. دلایل این کار را فقر اقتصادی و برای جلوگیری از اسارت آنان به دست دشمن می دانند زن حق حضور در محافل اجتماعی را نداشت از مقدار دیهه زن و حتی داشتن یا نداشتن آن اطلاع دقیقی وجود ندارد اعراب مصر جاهلیت زن را برای لذایذ دنیوی می خواستند با آنکه زن در عصر جاهلیت از ارزش و منزلت اجتماعی بالایی برخوردار نبود اما اعراب جاهلی چون زنان را برای لذت بردن می خواستند بنابراین نام بعضی از بت های مورد پرستش آنان اسم مؤنث داشت در این خصوص می توان از عزی و یا نائله نام برد. زنان آزادی که ازدواج می کردند بر شوهران آنان لازم بود که برای آنان انجام دهند در عوض زن حق نداشت بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود و می بایست وظیفه زناشویی را بجا بیاورد اسلام این حقوق را برای زنان تأیید با امضاء نمود.
با ظهور دین مبین اسلام، زنان مورد احترام قرار گرفتند و ارزش و منزلت و جایگاه اجتماعی خود را پیدا کردند و حقوق شهروندی آنان در شبه جزیره معرفی شد. اسلام در خصوص حقوق اجتماعی زن به صراحت اظهار نظر نمود و حق ارث و دیه ی او را کاملاً مشخص کرده است از زن به عنوان فرشته روی زمین یاد کرده و بهشت را زیر پای مادران می داند اسلام می گوید: از دامن زن مرد به معراج می رود. اسلام برای ارج نهادن به مقام زن در قرآن و احادیث و روایات مذهبی تعداد از زنان برتر و نیکو و قدیس و معصوم را برای الگو به دیگران معرفی کرده است از جمله می توان به حضرت مریم، آسیه ، خدیجه و فاطمه اشاره کرد.( اکبری مرتضی، 1347 ص 38).
2-14- ضرورت بررسی تعارض های شغلی – خانوادگی
کار خانواده می تواند برای افراد خانواده ها و سازمان ها آثار زیان بار و نامناسبی بر جای گذارد به طوری که در بیشتر سلول های تعارض کار – خانواده پرداختن به پیامدهای این نوع تعارض، خواه در کار با خانواده یا هر دو به یک بخش ثابت از بررسی تبدیل شده است تعارض کار – خانواده بر کیفیت زندگی کاری و زندگی خانوادگی تأثیر منفی دارد و این دو نیز به نوبه خود میزان رضایت فرد از زندگی را کاهش می دهد.( رستگار خالد امیر، 1343 ص 31).
2-15- زنان در محل کار
زنان و دختران رقابت جوتر از مردان هستند و این رقابت عمدتاً متوجه سایر زنان است با این وجود زنان طبقه ی متوسط و تمامی آنهایی که سودای رقابت در سر دارند بر خلاف مردان یاد گرفته اند رقابت آشکار در میان زنان ( به استثنای مسابقه ی زیبایی یا آشپزی) را تابو بدانند. گرچه زنان با روندی رو به رشد وارد کارهایی می شوند که زمانی منحصراً مردانه بود هنوز هم رقابت عملنی آشکار مستقیم یا پوشیده را نه تنها خطرناک بلکه شیطانی تلقی می کنند. بنابراین با توجه به مقولاتی مانند نژاد، طبقه و جنس، محرومیت زنان و سایر واقعیت های بازار کار همراه با تمایل زن به انکار رقابت شدیدی که در آن شرکت دارد و با در نظر داشتن جنسیت گرایی درونی شده او موضوع رقابت بسیار یچیده تر است. جنسیت گرایی به این معناست که زنان با هم چنان خود نامهربان ترند تا با مردان (فلیس، جیلر(1941: م) 293).
2-16- مقام انسانی زن از نظر قرآن

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید