بینالمللیدردهه 90 ظهورکردکهتمامجرایمعلیهتکنولوژیاطلاعاتوارتباطاتوکامپیوترراشاملمیشودونسلسومجرایمسایبری بود.
فصل دوم
تعریف جرایم رایانه ای
تعریفات مختلف از جرایم رایانه ای
بعد از بیان تاریخچه مختصری از جرایم رایانه ای در جهان و ایران در فصل اول اکنون به تعریف خود جرایم رایانه ای می پردازیم  وسعیمیشودتعریفیازجرمرایانهایوجرایمرایانهایارایهدادومختصریدرموردفرقآنباسایرجرایمعلیهفناوریاطلاعات ارائه کرد. در مورد تعریف جرم رایانه ای، آقای دکتر خرم آبادی جرایم رایانه ای را جزء جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می دانند و اینگونه بیان می کنند که «اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه، اولین و قدیمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند.» و«علتانتخابعناوینجرمرایانهایوجرممرتبطبارایانهبرایاینگونهجرائماینبودهکهرایانهبهعنوانهدفویاوسیلهارتکابجرمدراینگونهجرائممحوریتداشتهاست».
جرم رایانه ای چیست؟
جرایم اینترنتی و رایانه ای نوعی جرایم جدید می باشد. طیف گسترده افعال مجرمانه‌ای که ذیل این مفهوم جا دارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوءاستفاده از آن است ارائه تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیرممکن می‌سازد؛ تا آنجا که در جدیدترین و جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنوانسیون جرایم سایبر 2001 بوداپست) تعریفی از این جرایم به عمل نیامده است. به نظر می رسد کامل ترین تعریف این باشد: «هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد، یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد». این تعریف هم علاوه بر جرایم ذکر شده در دو دسته قبل، جرایمی را نیز‌که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوطه در رایانه ذخیره شده‌اند، به لحاظ تأمین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری، جزء جرایم رایانه‌ای دانسته است.
برخی از نویسندگان جرایم رایانه ای (کامپیوتری) را مترادف با جرم سایبری میدانندوآندورادارایدومعنیومفهوممیدانند. «درتعریفمفیتی،جرمکامپیوتریصرفاًعبارتازجرایمیاستکهدرفضایسایبررخمیدهدازایننظرجرایمیمثلهرزهنگاری،افترا،آزارواذیتوسوءاستفادهازپستالکترونیکیوسایرجرایمیکهدرآنهاکامپیوتر به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم بکار گرفته می شود، در زمره جرم کامپیوتری قرار نمی گیرد. در تعریف موسع از جرم کامپیوتری هر فعل و ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک» از طریق اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم، یا بطور  غیرمستقیمرخمیدهدوتوسطقانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپیوتری نامیده می شود. و بر این اساس جرایم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
دسته اول : جرایمیهستندکهدرآنهارایانهوتجهیزاتجانبیآنموضوعجرمواقعمیشوندمانندسرقت،تخریبوغیره.
دسته دوم : جرایمیهستندکهدرآنهاکامپیوتربهعنوانابزاروسیلهتوسطمجرمبرایارتکابجرمبکارگرفتهمیشود.
دسته سوم : جرایمیهستندکهمیتوانآنهاراجرایمکامپیوتریمحضنامید. ایننوعازجرایمکاملاًباجرایمکلاسیکتفاوتدارندودردنیایمجازیبهوقوع می پیوندند. اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود، مانند دسترسی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جرم رایانه ای را چنین تعریف می کند «سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده هاست»
«کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال 1989 گزارشکاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است : هر فعل مثبت غیر قانونی که کامپیوتر، ابزار یا موضوع جرم باشد، یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.»
پلیس جنائی فدرال آلمان جرم کامپیوتری را چنین تعریف می کنند «جرم کامپیوتری در بر گیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکلهای پردازش الکترونیک داده ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.»
همچنین پلیس ژاپن جرم کامپیوتری (رایانه ای را) چنین تعریف کرده است «جرائم متضمن اعمال توأم با بی مبالاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر یا استفاده غیر قانونی از آن باشد، جرم کامپیوتری است.»
در مورد این تعریف باید گفت که پلیس ژاپن حوادثی که موجب تخریب سیستم کامپیوتر شود را نیز جزء جرایم آورده اند که به اطلاق حوادث در این تعریف ایراد وارد است چرا که ما باید بین زمانی که فردی حادثه را ایجاد می کند و یا ایجاد و سبب حادثه موجب ورود ضرر می شود و تخریب در عملکرد سیستم به وجود می آورد مرتکب جرم می شود و یک زمان یک حادثه قهراً به وجود می آید و موجب ضرر می شود که در این مورد ما نمی توانیم آن را جرم بدانیم چرا که عنصر اراده مختل شده و ما می دانیم که مسلوب اراده بودن باعث رفع مسئولیت کیفری است و در این زمان ما نمی توانیم فرد را مجرم بدانیم و اطلاق تعریف در حادثه شامل مورد دوم یعنی حوادث قهری نیز می شود که صحیح به نظر نمی رسد و بهتر بود حادثه را به شکلی می آورد که فقط شامل مورد دوم شود.
همچنین قانونگذار کشور فنلاند جرم کامپیوتری را چنین تعریف کرده اند «جرمی است که در بر گیرنده سیستم داده ها یا واحدهای نرم افزار و سخت افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است».
و همچنین وزارت دادگستری آمریکا «هر گونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب و یا رسیدگی به آن باشد، جرم کامپیوتری است».این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد بدین توضیح که یک زمان رایانه وسیله ارتکاب جرم می شود یعنی اینکه ما از کامپیوتر برای جعل و کلاهبرداری استفاده می کنیم با دانشی که از کامپیوتر داریم اقدام به عمل متقلبانه و بعد از فریب بزه دیده کلاهبرداری می کنیم که در این صورت کلاهبرداری ما «کلاهبرداری کلاسیک رایانه ای»است و «کلاهبرداری رایانه ای محض»فرق دارد و یک زمان ما با مداخله در سیستم بدون اینکه آن را وسیله قرار دهیم و بدون اینکه نیاز به فریب باشد در جرم کلاهبرداری مثلاً ما اقدام به انتقال وجه به خود یا دیگران می کنیم که در این حالت کامپیوتر وسیله نیست که تعریف این مسأله را شفاف بیان نکرده است و از تعریف اینگونه استنباط می شود که این تعریف شامل مواردی مثل کلاهبرداری رایانه ای محض نمی شود.
قبل از هر چیز باید بیان شود که ما باید بین جرم رایانه ای به معنای اعم و جرم
رایانهایبهمعنایاخصقائلبهتفکیکشویمجرایمرایانهایبهمعنایاعمهمشاملجرایمعلیهدادههاوهمشاملجرایممحیطسایبرمیشودولیجرایمرایانهایبهمعنایاخصشاملجرایمرایانهاینسلاولمیشودکه در ذیل نمودار آن ترسیم شده است.
و نکته دیگر اینکه همان طور که بیان شد تعاریف مختلفی در مورد جرم رایانه ای ارائه شده و ما تعریف واحد بین المللی در این زمینه نداریم.
در مورد تعاریف ارائه شده، برخی نکات باید بیان شود. 1 – ما باید بین جرایم رایانه ای با جرایم سایبر قائل به تفکیک شویم چرا که همان طور که در گفتار اول اشاره شد جرایم رایانه ای جزء جرایم رایانه ای نسل اول هستند و جرایم سایبر جزء جرایم رایانه ای نسل سوم هستند که بین اینها فرق وجود دارد. حتی اگر جرایم رایانه ای را نیز به طور اعم بگیریم جرایم رایانه ای مترادف جرایم سایبر (جرایم محیط مجازی) نیست که برخی از نویسندگان به اشتباه این دو را با هم می آورند. بلکه جرایم رایانه ای به معنای اعم هم شامل جرایم رایانه ای به معنای اخص می شود هم شامل جرایم علیه داده ها و هم شامل جرایم سایبر می شود و شمولیت دارد. که خود آن جزئی از جرایم فناوری اطلاعات است. و به نظر بنده جرایم اینترنتی نیز شامل جرایم رایانه ای به معنای اعم می شود.
نکته 2 -تعریفی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارایه داد نیز به نظر بنده جامع و کامل نیست و شامل جرایمی که علیه رایانه انجام می شود یا جرایمی که توسط رایانه انجام می شود نمی شود و این سازمان هر رفتار غیر اخلاقی یا غیر مجاز . . .. مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده ها را جرم رایانه ای گفته اند که یک شکل از جرایم رایانه ای است نه همه اش. و همچنین تعریف کمیته اروپایی که شامل مثلاً سرقت خود صرف کامپیوتر نمی شود.
به نظر بنده نیاز جامعه بین المللی است که یک کنوانسیون جامع و کلی در مورد جرایم رایانه ای به تصویب کشورها برسد که هم هماهنگ با سیستم های حقوقی گوناگون باشد و هم جامع و کامل باشد و بعد به تبع آن یک سازمان بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای تشکیل شود که در جهت اولاً کمک به کشورهای در حال توسعه برای محافظت از سیستم های خود ثانیاً کمک به کشورهای در حال توسعه برای تضمین و قانونگذاری صحیح و در یک کلام مبارزه با این پدیده محرمانه به شکل منسجم و صحیح که پیشنهادهای بنده در ادامه در مورد این سازمان بین المللی بیان خواهد شد.
حال تعریف جرایم رایانه ای «هر فعل و یا ترک فعل غیر قانونی که یا به وسیله رایانه و یا با اخلال در سیستم های رایانه ای و یا نفوذ در سیستم های رایانه ای را گویند که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم رایانه ای گویند. »
«هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یاوسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد».
این تعریف دو دسته جرایم ذیل را در بر می‌گیرد:
1- جرایم رایانه‌ای محض: جرایمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده‌اند؛ مانند دسترسی غیرمجاز.
2- جرایم رایانه‌ای سنتی: که ارتکاب آنها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است؛ مانند برخی جرایم مرتبط با محتوا مانند هرزه‌نگاری و یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر.
تعریف موسع جرایم رایانه ای:
«هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد».
این تعریف علاوه بر جرایم دسته قبل، آن دسته از جرایم سنتی را نیز که با استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یابند را، بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد، یا قانونگذار رایانه را جزء این عنصر برشمرده باشد، مشمول این عنوان می‌داند؛
مانند توهین به یک فرد که از طریق پست الکترونیکیصورت پذیرفته باشد یا تخریب عمدی تجهیزات رایانه‌ای.
فصل سوم
انواع و ویژگی های
جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می توان آن را در چند دسته کلی بخش بندی کرده است.
دسترسی غیرقانونی :که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه ها؛ جعل هویت و کلاه برداری الکترونیک.
انواعجرمهایرایانهای
هککردن: عبارتستازنفوذبهیکسیستمکامپیوتریبدونداشتنمجوز،مالکیتیاصلاحیتلازم. هککردنیعنیغلبهکردنبرسیستمهایامنیتییکسیستمکامپیوتریبرایدسترسیغیرقانونیبهاطلاعاتذخیرهشدهدراینسیستمکامپیوتری. لورفتنرمزعبوربهقصددسترسیبهاطلاعاتخصوصیافرادیکسازمانیکیازرایجترینتخلفاترایانهایاست. یکیازخطرناکترینخلافکاریهایرایانهایعبارتستازهککردنآدرس IPتابدینوسیلهخلافکارخودرابهجایکسدیگرجابزندوافکارشومیاجنایاتموردنظرخودرااجراکند.
فیشینگ:عبارتستازتلاشبرایبدستآوردناطلاعاتیمانندرمزعبور،شناسهعبوروجزئیاتکارتاعتباریباجازدنخودبهعنوانیکمنبعقابلاعتماد.
فیشینگازطریقسرویسهایایمیلیاباوعدههایدروغانجاممیگیردیاباایجادبرخیجذابیتهاکاربراناینترنتیراترغیبمیکننداطلاعاتخودرادرسایتهاییکهتوسطکلاهبردارانساختهشدهاستواردکنند. اینخلافکارانمعمولاًوبسایتهاییطراحیمیکنندکهدرکاربراحساساعتمادوواردشدندریکسایتامنرامیدهدومعمولاًهمموفقمیشوندیعنیکاربردردامآنهاافتادهواطلاعاتخودراواردمیکند.
حمله فیشینگ جیست؟فیشینگ نوع بسیار خاصی از جرائم رایانه ای است که برای فریب دادن شما در زمینه افشای جزئیات مالی و شخصی شما، طراحی شده است. مجرمان رایانه ای، یک وب سایت جعلی ایجاد می کنند که بسیار شبیه به وب سایت بانک (یا هر وب سایت دیگری که تراکنش های مالی در آن انجام می شود مانند eBay) است. سپس تلاش می کنند تا شما را به منظور بازدید از این سایت و تایپ کردن اطلاعات محرمانه خود نظیر اطلاعات ورود به سایت، کلمه عبور و PIN فریب دهند. نوعاً مجرمان رایانه ای تعداد زیادی نامه های الکترونیکی ارسال می کنند که حاوی یک فراپیوند به سایت جعلی است.
حمله فیشینگ نوعی ویژه از جرم سایبری است که در آن، مجرم یک کپی تقریباً ۱۰۰ درصد شبیه یک وب سایت بنگاه تجاری، ایجاد می کند. سپس تلاش می کند تا کاربران را برای افشای جزئیات شخصی خود نام کاربری، کلمه عبور، PIN و غیره از طریق یک فرم در سایتی جعلی فریب دهد که این اجازه را به مجرم می دهد با استفاده از این اطلاعات پول به دست آورد.
فیشرها یا مجرمان فیشینگ از تکنیک های متعددی برای فریب دادن کاربران به منظور دسترسی به سایت جعلی استفاده می کنند. مثلاً، ارسال ایمیل هایی که به نظر می آید از یک بانک باشد. این ایمیل ها اغلب از لوگوهای قانونی و یک سبک تجاری خوب استفاده می کنند و سربرگ نامه را به گونه ای طراحی می کنند که شبیه این به نظر برسد که به بانکی قانونی تعلق دارند. به طور کلی، این نامه ها به دریافت کنندگان اطلاع می دهند که بانک، زیرساخت IT خود را تغییر داده و از تمامی مشتریان می خواهد که اطلاعات کاربری خود را مجدداً تصدیق کنند هنگامی که دریافت کننده، روی لینک موجود در ایمیل کلیک می کند، به سایتی جعلی هدایت می شود که از او می خواهد اطلاعات شخصی خود را وارد کند.
گروهویروسهایکامپیوتری: دستهویروسهایکامپیوتری (شاملویروسها،کرمها،نرمافزارهایجاسوسیو…) درحقیقتنرمافزارهاییهستندکهخودراتکثیرومنتشرمیکنندوکامپیوترهایموجوددریکشبکهرابدوناطلاعکاربرانآلودهکردهوبهآنهاصدمهمیزند. ویروسهاازطریقفایلهایسیستمیکشبکهکامپیوتری،اینترنتیاهروسیلهنقلانتقالاطلاعاتمانندحافظهفلش،CD و …واردکامپیوترهایدیگرمیشوند.
ویروسهایکامپیوتریکدهاییهستندکهباهدفضربهزدنبهیکسیستمرایانهاییاازبینبردناطلاعاتنوشتهشدهاند. نوشتنویروسکامپیوتریدرهمهجایدنیایکجرماستبهگونهایکهنویسندهویروسدربرابرتمامخسارتهایواردهبههمهکامپیوترهایآلودهشدهمسئولاست.
Cyber stalking: عبارتاستازاستفادهازفناوریارتباطاتبهخصوصاینترنتبرایآزارواذیتافراد. تهمت،ارسالنرمافزارهایمخربوتخریباطلاعاتوتجهیزاتکامپیوتریدراینگروهقرارمیگیرند. اینخلافکاراناغلبکاربرانراازطریقچترومها،تالارهایتبادلنظرواجتماعاتاینترنتیشکارمیکنندسپساطلاعاتآنهارابدستمیآورند (مثلاًشمارهتلفنوآدرس،محلکارو …) وبااستفادهازایناطلاعاتقربانیانخودرامورداذیتوآزارقرارمیدهند. ایمیلهایتهدیدآمیز،مزاحمتتلفنیوماننداینهاانجاممیدهندواینموردیکیازجرمهایرایانهایخطرناکاستکهدرسراسردنیامجازاتسنگینیبرایشقرارمیگیرد.
هویتجعلی: هویتجعلییاخودرابهجایکسدیگرجازدنیکیازجدیدترینکلاهبرداریهاییاستکهبهکمکآنپولهایزیادیربودهشدهوسودهایکلانینصیبکلاهبردارانمیشود. دراینشیوهکلاهبردارخودرابهجایمالکچیزیجامیزند. یاازهویتشخصدیگریبرایبدستآوردنکالایاخدماتموردنیازخوداستفادهمیکنند. مهاجرتغیرقانونی،تروریسموایمیلهایسیاهدرزمرهاینجرائمقرارمیگیرد.
انواعمختلفجرائمرایانهایهمهدریکچیزمشترکندوآنهمبهرهبرداریغیرقانونیازفناوریجدیدرایانهایوارتباطاتبرایفعالیتهایخلافکارانهاست. همانطورکهفناوریجدیدراهیبرایمقابلهارائهمیدهدازآنسوهمجنایتکارانازآخرینفناوریهاسودمیبرند. وهمیشهیکقدمازسیستمهایامنیتیجلوترهستند. وهیچراهیامنترازاحتیاطنیستپسمراقبایمیلهایناشناس،چترومها،حافظههایفلش،وبسایتهایمشکوکو… باشیدوسعیکنیداطلاعاتبیشتریدربارهامنیتدراینترنتپیداکنید.
ویژگی های جرایم رایانه ای
از منظر دیگری این گونه جرایم را به سه دسته تقسیم می کنند: 
1- جرایم علیه اشخاص: جرایم علیه اشخاص را می توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و… رخ دهد. این جنبه معمولاً با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است. از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده ترین و شایع ترین جرایم موجود است.
: دسته دوم شامل خرابکاری های کامپیوتری و تبادل برنامه های خطرناک است. جرایم علیه اموال-2
3-جرایم علیه دولت ها: شایع ترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه ها و سیستم هاست. این در حالی است که در برخی سیستم های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتماً دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است. 
نقض قوانین کپی رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است. یک مورد از موارد ثبت شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هفتم فوریه ۲۰۰۰ بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت درثانیه کاهش یافت.
کلاه برداری و ایجاد اختلال در سیستم های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است. انتشار ویروس «ملیسا» در سال ۱۹۹۹ یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس ۹۹ برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا ۲ / ۱ میلیون کامپیوتر متعلق به یک پنجم بزرگ ترین تجارت های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر ۱۹۹۹ به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد. تروریسم رایانه ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست ها از شبکه به صورت های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کد شده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده ای نه چندان دور، می تواند به مهم ترین چالش بین المللی برای کشورها تبدیل شود. در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله های غیرقانونی قرص ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می کنند. پلیس فدرال آمریکا هم اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست، مبارزه با جرایم جدی رایانه ای و گسترش آن است. 
1)شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می کنند.2)مبارزه با فعالیت های مجرمانه ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می دهد.
3)امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می اندازد. 
4) سرکوب شبکه های مجرمانه بین المللی سازمان یافته که در فعالیت های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند. 
از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می توان به پورنوگرافی اینترنتی کودکان اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار می گیرند. اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیل تر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش های پیچیده کامپیوتری و پیگیری های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود. 
سازمان های بین المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی، گروه ۸، سازمان همکاری های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است. 
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همان گونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانون گذاری ها و تقویت همکاری بین المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه های کامپیوتری مصوب مارس ۲۰۰۶ بوده و هم اکنون نیز بحث تروریسم رایانه ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد .
کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و ۲۳ کشور نیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
فصل چهارم
محتوای جرایم رایانه ای
محتوای جرایم رایانه ای
محتوا علیه عفت واخلاق
 اولینموردازاینگروه‌بندیهفتگانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط می‌شود و مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانه‌یی معرفی شده‌اند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین موردمجازات قرار خواهد گرفت.
محتوا علیه مقدسات اسلام
 در گروه دوم جرایم رایانه‌یی که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط می‌شود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد،
محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی
 امادستهسومجرایمرایانه‌ییبهمحتواهایعلیهامنیتوآسایشعمومیبرمیگرددومواردیچونتشکیلجمعیت،دسته،گروهدر فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
را شامل میشود.
محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی
  امادرگروهچهارمکهبهمحتواعلیهمقاماتونهادهایدولتیوعمومیبرمیگردد: اهانتوهجونسبتبهمقامات،نهادهاوسازمانهایحکومتیوعمومی،افترابهمقامات،نهادهاوسازمانهایحکومتیوعمومی،نشراکاذیبوتشویشاذهانعمومیعلیهمقامات،نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود. 
 محتوابرایارتکابجرایمرایانه‌ای 
 بهگزارشایسنا،درگروهپنجمکهبهمحتواهاییکهبرایارتکابجرایمرایانه‌ییبهکارمی‌روندمربوطمی‌شود،مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌یی یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌یی و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌یی، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانه‌های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌یی مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانه‌یی تعریف می شوند.
 امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  بخشیدیگرازمحتواهایمجرمانهفضایمجازیبهامورسمعیوبصریومالکیتمعنویمربوطمیشودوبرهمیناساسانتشاروسرویسدهیبازیهایرایانه‌ییدارایمحتوایمجرمانه،معرفیآثارسمعیوبصریغیرمجازبهجایآثارمجاز،عرضهتجاریآثارسمعیوبصریبدونمجوزوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب می‌شوند.
  محتوای دعوت کننده به جرم
  امادرگروهدیگرمحتواهاییکهتحریک،ترغیب،یادعوتبهارتکابجرممی‌کنندازجملهانتشارمحتوایحاویتحریک،ترغیب،یادعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزو نمونه‌های این دسته از جرایم رایانه‌ییبه شمار می روند. 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جرایم رایانه ای از زبان نوتورن
سالانه گزارش های زیادی درباره آمار و ارقام جرایم رایانه ای و قربانیان آنها می شنویم. یکی از این گزارش ها در مورد ارقام و آمار جرایم رایانه ای از شرکت امنیتی نورتون منتشر می شود. بر اساس این گزارش 431 میلیون نفر در سال قربانی جرایم رایانه ای می شوند.از طرفی این جرایم حدود 400 میلیون دلار هزینه در بر داشته است. حال این جرایم از خالی کردن حساب دیگران تا دزدی اطلاعات مردم نام برده می شود.
96% از افراد آنلاین در طول عمر خود قربانی جرایم رایانه ای شده است.
از هر 14 نفر دو نفر قربانی جرایم رایانه ای می شوند که در نتیجه هر روز بیش از 1 میلیون نفر طعمه این جرایم می شوند.
10%افراد آنلاین جرایم رایانه ای را در تلفن های همراه خود نیز داشته اند .
آسیب پذیری های تلفن همراه نسبت به سال 2009، 42% بیشتر بوده است.
این گزارش همچنین بیان کرده است که علاوه بر افزایش تهدیدات نسبت به کاربران تلفن همراه، شبکه های اجتماعی نیز در معرض خطر این جرایم قرار دارند. بر اساس گزارشات نورتون، ۸۰% از مردان سنین ۱۸ تا ۳۱ سال که از طریق تلفن همراه خود به اینترنت متصل می شوند قربانی جرایم رایانه ای شده اند.
شایع ترین جرایم رایانه ای، ویروس ها و نرم افزارهای مخرب هستند که حدود 54% از کاربران اینترنت را طعمه خود قرار داده اند. کلاهبرداری آنلاین نیز 11% از کاربران را قربانی کرده است. پس این قربانیان جرایم رایانه ای برای محافظت از خود چکاری می توانند انجام دهند؟ پاسخ های بسیاری وجود دارد. 41% از افراد می گویند که نرم افزارهای امنیتی آنها منسوخ شده است در حالیکه فقط 47% هر روز میزان اعتبار کارت های اعتباری خود را بررسی می کنندو 61% همچنان رمزهای عبور مناسب را نادیده گرفته و هرگز از رمزهای پیچیده و غیرقابل تشخیص استفاده نکرده و گاه به گاه رمزهای عبور خود را تغییر نمی دهند.
حملهبدافزاریبهرایانه‌هایشرکت‌هایتجاریهر۳دقیقهیک‌بار
شرکتهایتجاریمختلفهرسهدقیقهیکبارموردحملاتبدافزاریقرارمیگیرند؛امریکهنشانمیدهدخطراتسایبریتاچهحدگسترشیافتهاست.

بهگزارشسافت‌گذربهنقلازفنآوریاطلاعاتایران،یافتههایموسسهامنیتیفایرآینشانمیدهدکهروشهایسنتیمقابلهباحملاتسایبریدیگرچندانموثرنیستوشبکههایرایانهایدرشرکتهایتجاریهرسهدقیقهیکبارموردحملاتپیچیدهسایبریقرارمیگیرد.
ازجملهحملاتمتداولیکههرسهدقیقهیکبارصورتمیگیردمیتوانبهارسالایمیلهایآلودهاشارهکردکهحاویلینکهایمشکوکهستندوکاربرانباکلیککردنبررویآنهابهسمتسایتهایآلودههدایتمیشوند.
اطلاعاتیادشدهحاصلبررسیاطلاعاتیاستکهدرنیمهدومسال۲۰۱۲توسطهزارانبرنامهامنیتیمورداستفادهشرکتفایرآیجمعآوریشدهاست.
اینشرکتامنیتیهشداردادهکهحملاتامروزیبهسادگیفایروالهارادورمیزنند،بهسیستمهایمختلفنفوذمیکنندودیگربرنامههایضدویروسراازسرراهبرمیدارند. بنابراینبرایمقابلهباآنهاهمبایدازروشهایجدیدیاستفادهکردوازجملهبرنامههاینرمافزاریراحتمابهروزنگهداشت.
فصل پنجم
آثار مخرب جرایم رایانه ای
آثار مخرب جرایم رایانه ای
الف. آثار و آسیب های روانی
1. اعتیاد مجازی (Virtual Addiction)

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید